ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

 • Винаги правилни решения !

  www.activeconsult.net
  office@activeconsult.net
  Phone: +359 2 974-33-32
  Mobile: +359 895 10-18-18
  Address: 133 Tzarigradsko shose Blvd., Sofia, Bulgaria

 • Търсене по категория или дума ?

 • Последни публикации:

Archive for the ‘Здравно’ Category

Удуржане на данък и осигуровки от хонорар на чуждестранно физическо лице

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 24/06/2013

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca_M

Въпрос:

Физическо лице, което има постоянно пребиваване (жителство) в Испания, идва в България и изнася лекции, за които му се плаща хонорар. Трябва ли фирмата, която го наема му изплати цялата сума, или трябва да му удържи данъци и осигуровки?

Отговор:

ЗДДФЛ дефинира чуждестранните физически лица, съгл. чл.5 като лица, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от същия закон. Разпоредбата на чл. 8 от ЗДДФЛ урежда кои доходи са от източник в Република България, а в чл. 37 от същия закон са регламентирани тези, които се облагат с окончателен данък. Размерът на окончателния данък е 10 на сто (чл. 46 от ЗДДФЛ), а съгласно чл. 65 ал. 1 от същия закон данъкът се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице, платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода. Когато платецът на дохода е задължен да удържа и внася данък за доходите по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ, същият има и задължение за подаване на данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка.

По-дълъг срок за внасяне на данъка е предвиден в нормата на чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ, която указва, че когато доходите по чл. 37 от същия са в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, данъкът по чл. 46 се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането на дохода.
На основание чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от РБългария, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба.
След присъединяването на Република България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. за българската осигурителна система стават задължителни правилата на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността – наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства и Регламент 574/72, който определя реда за прилагане на Регламент 1408/71. Съобразно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 наетите и самостоятелно заетите лица, които се движат в рамките на Общността, следва да се осигуряват по социалноосигурителната схема само на една държава членка с цел да не се припокриват приложимите национални законодателства, както и да се избегнат усложненията, които биха могли да произтекат от това.За правилното определяне на приложимата социалноосигурителна схема съобразно разпоредбите на посочените регламенти е необходимо да се изследват всички съотносими обстоятелства за всеки отделен случай, а именно: дали лицето има статут на наето или самостоятелно заето лице, дали упражнява трудова дейност едновременно на територията на две или повече държави – членки, къде пребивава и на територията на коя държава – членка полага труд и др. Следва да се има предвид, че за целите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 лицата, които работят без трудово правоотношение, се считат за “самостоятелно заети лица”. Също за удостоверяване на обстоятелството, че лицето е подчинено на определено осигурително законодателство, се издават някои от следните Е-формуляри – Е101, Е102, Е103. Освен това с издаването на формуляра компетентната институция на съответната държава членка удостоверява, че осигурителното законодателство на тази държава остава приложимо спрямо трудовоактивното лице. Източник: Хубевина Илиева

Posted in Данъци, ЗДДФЛ, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Социалното осигуряване във Франция.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 21/05/2013

Flag-Pins-Bulgaria-France

Социалното осигуряване във Франция е изградено от няколко на брой основни схеми. Генералната схема е най-разпространена. Тя се отнася до работещи, както и до семействата им. Друга схема е селскостопанската. Прилага се за фермерите и селскостопанските работници.

Независимата схема е трета разновидност. Отнася се за магазинери, за занаятчии и за тези, които упражняват свободни професии. Специалната схема пък е насочена към военни и други подобни, с тясна специализация.

Осигурителната схема в случай на безработица се отнася за всички. Има 2 начина за изчисляване на брутния размер на обезщетение при безработица. Изплаща се по-високата получена сума при изчисленията.

Дължимите вноски за социалното осигуряване се разделят между работодателя и работещия. Вноските, които се плащат за случаите на професионални злополуки и семейни надбавки, се поемат изцяло от работодателя. Медицински разходи се възстановяват въз основа на проценти по социално осигурителната схема. Те се уточняват при сключването на договора.

Още през 1987 год. правителствата на България и Франция подписват спогодба с цел избягване на двойно данъчно облагане.

Дължимите данъци във Франция не биват удържани от месечните възнаграждения. Данъчното облагане е основано на принципа на деклариране на доходи от страна на работещите. Те сами плащат своите данъци в съответните служби. Работодателят не удържа пари и не поема отговорността за плащане на данъци.

На всеки, който е данъчно задължен, службите изпращат ежегодно формуляр за деклариране за доходите. Там се описват всички доходи от предишната година. Декларацията се попълва и подава в указания срок от данъчните. Има възможност дължимият данък да бъде платен на месечни вноски.

Начисляват се 3 различни вида ДДС. Това са обичайно начисление; друго, налагано върху определени със закон видове продукти и индивидуално начисляване.

Ако търсите да наемете квартира, може да потърсите обяви в местните печатни издания или в интернет. Ако се затруднявате да намерите сам подходящо жилище, може да потърсите помощ от някоя от агенциите за недвижими имоти. Таксата, която се плаща на посредниците, най-често се равнява на наема за един месец.

Договорите за наем на жилища обикновено се сключват за срок от три години. Може да бъде подновен. В повечето случаи се изисква и депозит, равняващ се на наема за два месеца. Той се възстановява с прекратяването на договора.

Прочетете още:
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Oбезщетение за безработица – признава ли се за стаж ?

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 16/05/2013

safe_image.php

Въпрос : Нанесеният в трудовата книжка трудов стаж от бюрата по труда при получаване на обезщетение за безработица, признава ли се за трудов стаж ?

Отговор : Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. На основание чл. 354, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда, за трудов стаж (но не и за професионален опит) се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация. Тъй като бюрото по труда не е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, не е възможно да се натрупа професионален опит за заеманата длъжност или професия. Ето защо времето, през което сте имали регистрация в бюрото по труда с оглед активно търсене на работа не се взема под внимание при определяне на допълнителното възнаграждение с постоянен характер или т.нар. клас прослужено време. МТСП

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 14/05/2013

NOI

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги, насочени към различни групи потребители.

Чрез една от тях всички осигурени лица вече могат по електронен път да подават заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и добавка/ за избран от тях период. За изпращането на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от НОИ. Условията за заплащане и получаване на удостоверението са описани в публикуваната инструкция. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Административни услуги”.

На потребителите на осигурителна информация е предоставен достъп до две нови справочни услуги. Едната от тях – „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО” – дава възможност на осигурителите и самоосигуряващите се лица да получават детайлна информация на осигурителен статус по избор. Чрез нея те лесно ще могат да следят етапите и състоянието, до което е достигнала обработката на документите, представени от тях в териториалните поделения на НОИ. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Справки”/ „по БУЛСТАТ и ИКО”.

“Преизчисляване на стаж към трета категория труд” е другата нова е-услуга от групата на справките. Тя е в помощ както на работодателите и служебните лица, преценяващи правото и изготвящи документите за пенсиониране, така и на самите осигурени лица. След въвеждане на продължителността на положения труд по съответните категории в години, месеци и дни, системата прави автоматично преизчисляване на данните според нормативните изисквания към трета категория труд. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Справки”/ „със свободен достъп”.

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Българите в чужбина вече няма да плащат здравни осигуровки

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 11/05/2013

NZOK

Българите в чужбина няма повече да плащат здравни осигуровки в България, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП). За да бъдат освободени от плащане на здравноосигурителни вноски българските граждани, живеещи зад граница, трябва да отговорят на няколко условия. Лицата трябва да са регистрирани като български граждани, както и да са били извън страната най-малко 183 дни през една календарна година.

Най-важното условие, за да се освободят от плащане на здравни осигуровки, е подаването на заявление към офисите на НАП по постоянен адрес. Отпада и срокът, в който заявлението трябва да бъде изпратено към агенцията. Преди промените в закона, документът трябваше да бъде подаден преди напускането на България.

Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.

При завръшане в страната, трябва да се подаде друго заявление – за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които да доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни. Такива документи са задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, издаден от съответния орган в страната, придружен с точен превод.

Posted in Здравно, Осигуряване | Leave a Comment »

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 18/04/2013

NOI

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май. Старите образци ще се приемат до 15 май, обясняват от осигурителния институт. В новите документи се декларират още обстоятелства заради промените в някои наредби, свързани с изплащането на обезщетения. Вече ще се декларира, че лицето е осигурено, което ще позволи на НОИ да изплаща парите, без да чака декларацията за осигурените лица в НАП, за да провери дали човекът фигурира в нея. Такава е сегашната процедура. По новия ред болничните трябва да пристигат в НОИ до 15-о число и обработката им може да започне веднага. Източник: Сега

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Плащат майчинските от 12 април

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 11/04/2013

NOI

Обезщетенията за отглеждане на малко дете за март ще бъдат преведени по банковите сметки на 12 април, съобщиха от Националния осигурителен институт. Срокът за плащане е съобразен с нормативните срокове за деклариране на промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на парични обезщетения, който осигурените лица и осигурителите са длъжни да спазват.

Изплащането на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст се извършва текущо след изтичане на месеца, за който се отнася обезщетението. НОИ превежда сумите в първите дни на следващия месец на всички майки, за които са постъпили данни по декларация №1. За тези майки, за които данни в НАП се подават до 25-то число на следващия месец, превеждането на сумите се извършва съобразно сроковете за деклариране на промяна в обстоятелствата за отглеждане на детето (настаняване на детето в детско заведение, прекратяване на трудовия договор, прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете от друг член от семейството, прекратяване на отпуска поради връщане на работа и др.). В бъдеще обезщетенията ще бъдат изплащани до 10-то число на следващия месец.

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

НОИ пусна 4 нови електронни услуги

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 10/04/2013

NOI

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна 4 нови електронни услуги, които ще са достъпни през интернет страницата на институцията.

От началото на седмицата гражданите могат електронно да подават заявления за издаване на осигурителни книжки, издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и, както и издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и парични обезщетения за безработица.

По електронен път заявления се подават в териториалните поделения на НОИ, като за изпращането им се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от института. Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ, по електронната поща, подписани със сертифициран електронен подпис или чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес.

Когато поисканата административна услуга е платена, се прилага действащата тарифа на НОИ. Плащането може да бъде извършено на място, по банков път или при получаване чрез наложен платеж.

Четирите нови електронни услуги са достъпни на интернет страницата на НОИ в рубрика „Е-услуги”/„Административни услуги”. На сайта са публикувани техни подробни описания, както и инструкции за попълване и подаване на заявленията, заплащане и получаване на документите. В същата рубрика е включена и част за контакти по електронен път с компетентните структури на НОИ за отправяне на въпроси, сигнали и жалби.

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

От 15 април Здравната каса пуска електронно здравно досие.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 04/04/2013

NZOK

От 15 април електронното здравно досие ще бъде факт, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. Досието е част от персонализираната информационна система на институцията и ще съдържа актуални данни за медицинското състояние на всяко здравно-осигурено лице, както и информация за преминали прегледи, хоспитализации, а също и за отпускани лекарства. Предвижда се досието да дава възможност за избор на личен лекар по електронен път. Дали обаче тази опция ще бъде факт от тази година, ще стане ясно след преговори между представители на касата и Българския лекарски съюз.

Достъпът до електронното досие ще бъде осъществяван на страницата на институцията, посредством уникален код за достъп или електронен подпис. След 15 април желаещите да получат своя код, ще могат да го заявят във всяка районна здравна каса, като услугата е безплатна. Предвижда се пациентът да има право сам да избира за какво да бъде уведомяван от системата, поясни инж. Таня Загорова, главен експерт в касата.

„Аз, като здравноосигурено лице над 18 години, имам право на годишен профилактичен преглед, който ще бъде осъществен от джипи. Мога да направя абонамент в системата, така че системата да ми напомня в началото на годината, че имам право на такъв профилактичен преглед и да посетя своя общопрактикуващ лекар“, каза още Загорова.

За да бъде информацията за здравословното състояние на пациента актуална, е нужно общопрактикуващите лекари и специалистите да се отчитат ежедневно, коментираха още от касата. Това се отнася и до болниците, като към момента им е даден гратисен период, в който да настроят софтуерите си.

След 1 май обаче този период приключва, поясниха експерти. Уникален код за достъп ще получават само лицата на възраст над 18 години. Медицинската информация за непълнолетните ще се помества в интернет досиетата на техните родители.

Posted in Здравно, Осигуряване | Leave a Comment »

8 г. затвор за шеф, криещ осигуровки

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 15/02/2013

NOI

От две до осем години затвор грози работодател, който е скрил от НАП и НОИ задължителни пенсионни или здравни вноски за работниците си в размер над 12 000 лв. Това гласят поправки в Наказателния кодекс, които депутати от ГЕРБ внасят в парламента. Криминализира се и укриването на вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

За тази идея се говори от 2010 г. и срещу нея категорично се обявяват работодателските организации. Синдикатите я подкрепят.

В поправката в НК има още по-драстично наказание за шефа, ако крие осигуровки в особено големи размери. Освен да иде в затвора, може да му бъде конфискувано имуществото – част от него или цялото.

До пет години затвор и глоба до 5000 лв. се предвижда за длъжностно лице, което е укрило осигуровки над 3000 лв. Ако му е помагал данъчен или регистриран одитор, затворът е до шест години, а глобата – до пет хиляди лева.

Строгите наказания ще се налагат в пет случая. Един от тях е ако се обяви осигурителен доход, по-малък от действителния за осигуреното лице. Честа практика е работниците да получават една заплата, а да се осигуряват на минимална работна заплата. Има възможност да се намали наказанието за шефа, ако още по време на първоинстанционния съд внесе дължимата сума заедно с лихвите.

Във внесените от ГЕРБ поправки изрично е посочено, че работниците не носят наказателна отговорност. Те няма да бъдат съдени дори за подбудителство и помагачество. По-рано имаше идеи да се криминализира и съгласието от работника да взема едни пари, а да се подписва във ведомостта под друга сума.

Под ударите на този текст от НК ще попаднат шефове, които не внасят осигуровките на работниците, защото бавят заплатите им.

Фирмите, които бавят заплати, са 1582 според данните на ГИТ. По-голямата част от тях не са превеждали пари на служителите си за не повече от 3 месеца. Източник: http://www.pressadaily.bg

 

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: