ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

Archive for the ‘Здравно’ Category

Oбезщетение за безработица – признава ли се за стаж ?

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 16/05/2013

safe_image.php

Въпрос : Нанесеният в трудовата книжка трудов стаж от бюрата по труда при получаване на обезщетение за безработица, признава ли се за трудов стаж ?

Отговор : Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. На основание чл. 354, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда, за трудов стаж (но не и за професионален опит) се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация. Тъй като бюрото по труда не е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, не е възможно да се натрупа професионален опит за заеманата длъжност или професия. Ето защо времето, през което сте имали регистрация в бюрото по труда с оглед активно търсене на работа не се взема под внимание при определяне на допълнителното възнаграждение с постоянен характер или т.нар. клас прослужено време. МТСП

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 14/05/2013

NOI

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги, насочени към различни групи потребители.

Чрез една от тях всички осигурени лица вече могат по електронен път да подават заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и добавка/ за избран от тях период. За изпращането на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от НОИ. Условията за заплащане и получаване на удостоверението са описани в публикуваната инструкция. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Административни услуги”.

На потребителите на осигурителна информация е предоставен достъп до две нови справочни услуги. Едната от тях – „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО” – дава възможност на осигурителите и самоосигуряващите се лица да получават детайлна информация на осигурителен статус по избор. Чрез нея те лесно ще могат да следят етапите и състоянието, до което е достигнала обработката на документите, представени от тях в териториалните поделения на НОИ. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Справки”/ „по БУЛСТАТ и ИКО”.

“Преизчисляване на стаж към трета категория труд” е другата нова е-услуга от групата на справките. Тя е в помощ както на работодателите и служебните лица, преценяващи правото и изготвящи документите за пенсиониране, така и на самите осигурени лица. След въвеждане на продължителността на положения труд по съответните категории в години, месеци и дни, системата прави автоматично преизчисляване на данните според нормативните изисквания към трета категория труд. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Справки”/ „със свободен достъп”.

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Българите в чужбина вече няма да плащат здравни осигуровки

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 11/05/2013

NZOK

Българите в чужбина няма повече да плащат здравни осигуровки в България, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП). За да бъдат освободени от плащане на здравноосигурителни вноски българските граждани, живеещи зад граница, трябва да отговорят на няколко условия. Лицата трябва да са регистрирани като български граждани, както и да са били извън страната най-малко 183 дни през една календарна година.

Най-важното условие, за да се освободят от плащане на здравни осигуровки, е подаването на заявление към офисите на НАП по постоянен адрес. Отпада и срокът, в който заявлението трябва да бъде изпратено към агенцията. Преди промените в закона, документът трябваше да бъде подаден преди напускането на България.

Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.

При завръшане в страната, трябва да се подаде друго заявление – за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които да доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни. Такива документи са задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, издаден от съответния орган в страната, придружен с точен превод.

Posted in Здравно, Осигуряване | Leave a Comment »

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 18/04/2013

NOI

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май. Старите образци ще се приемат до 15 май, обясняват от осигурителния институт. В новите документи се декларират още обстоятелства заради промените в някои наредби, свързани с изплащането на обезщетения. Вече ще се декларира, че лицето е осигурено, което ще позволи на НОИ да изплаща парите, без да чака декларацията за осигурените лица в НАП, за да провери дали човекът фигурира в нея. Такава е сегашната процедура. По новия ред болничните трябва да пристигат в НОИ до 15-о число и обработката им може да започне веднага. Източник: Сега

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Плащат майчинските от 12 април

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 11/04/2013

NOI

Обезщетенията за отглеждане на малко дете за март ще бъдат преведени по банковите сметки на 12 април, съобщиха от Националния осигурителен институт. Срокът за плащане е съобразен с нормативните срокове за деклариране на промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на парични обезщетения, който осигурените лица и осигурителите са длъжни да спазват.

Изплащането на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст се извършва текущо след изтичане на месеца, за който се отнася обезщетението. НОИ превежда сумите в първите дни на следващия месец на всички майки, за които са постъпили данни по декларация №1. За тези майки, за които данни в НАП се подават до 25-то число на следващия месец, превеждането на сумите се извършва съобразно сроковете за деклариране на промяна в обстоятелствата за отглеждане на детето (настаняване на детето в детско заведение, прекратяване на трудовия договор, прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете от друг член от семейството, прекратяване на отпуска поради връщане на работа и др.). В бъдеще обезщетенията ще бъдат изплащани до 10-то число на следващия месец.

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

НОИ пусна 4 нови електронни услуги

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 10/04/2013

NOI

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна 4 нови електронни услуги, които ще са достъпни през интернет страницата на институцията.

От началото на седмицата гражданите могат електронно да подават заявления за издаване на осигурителни книжки, издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и, както и издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и парични обезщетения за безработица.

По електронен път заявления се подават в териториалните поделения на НОИ, като за изпращането им се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от института. Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ, по електронната поща, подписани със сертифициран електронен подпис или чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес.

Когато поисканата административна услуга е платена, се прилага действащата тарифа на НОИ. Плащането може да бъде извършено на място, по банков път или при получаване чрез наложен платеж.

Четирите нови електронни услуги са достъпни на интернет страницата на НОИ в рубрика „Е-услуги”/„Административни услуги”. На сайта са публикувани техни подробни описания, както и инструкции за попълване и подаване на заявленията, заплащане и получаване на документите. В същата рубрика е включена и част за контакти по електронен път с компетентните структури на НОИ за отправяне на въпроси, сигнали и жалби.

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

От 15 април Здравната каса пуска електронно здравно досие.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 04/04/2013

NZOK

От 15 април електронното здравно досие ще бъде факт, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. Досието е част от персонализираната информационна система на институцията и ще съдържа актуални данни за медицинското състояние на всяко здравно-осигурено лице, както и информация за преминали прегледи, хоспитализации, а също и за отпускани лекарства. Предвижда се досието да дава възможност за избор на личен лекар по електронен път. Дали обаче тази опция ще бъде факт от тази година, ще стане ясно след преговори между представители на касата и Българския лекарски съюз.

Достъпът до електронното досие ще бъде осъществяван на страницата на институцията, посредством уникален код за достъп или електронен подпис. След 15 април желаещите да получат своя код, ще могат да го заявят във всяка районна здравна каса, като услугата е безплатна. Предвижда се пациентът да има право сам да избира за какво да бъде уведомяван от системата, поясни инж. Таня Загорова, главен експерт в касата.

„Аз, като здравноосигурено лице над 18 години, имам право на годишен профилактичен преглед, който ще бъде осъществен от джипи. Мога да направя абонамент в системата, така че системата да ми напомня в началото на годината, че имам право на такъв профилактичен преглед и да посетя своя общопрактикуващ лекар“, каза още Загорова.

За да бъде информацията за здравословното състояние на пациента актуална, е нужно общопрактикуващите лекари и специалистите да се отчитат ежедневно, коментираха още от касата. Това се отнася и до болниците, като към момента им е даден гратисен период, в който да настроят софтуерите си.

След 1 май обаче този период приключва, поясниха експерти. Уникален код за достъп ще получават само лицата на възраст над 18 години. Медицинската информация за непълнолетните ще се помества в интернет досиетата на техните родители.

Posted in Здравно, Осигуряване | Leave a Comment »

8 г. затвор за шеф, криещ осигуровки

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 15/02/2013

NOI

От две до осем години затвор грози работодател, който е скрил от НАП и НОИ задължителни пенсионни или здравни вноски за работниците си в размер над 12 000 лв. Това гласят поправки в Наказателния кодекс, които депутати от ГЕРБ внасят в парламента. Криминализира се и укриването на вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

За тази идея се говори от 2010 г. и срещу нея категорично се обявяват работодателските организации. Синдикатите я подкрепят.

В поправката в НК има още по-драстично наказание за шефа, ако крие осигуровки в особено големи размери. Освен да иде в затвора, може да му бъде конфискувано имуществото – част от него или цялото.

До пет години затвор и глоба до 5000 лв. се предвижда за длъжностно лице, което е укрило осигуровки над 3000 лв. Ако му е помагал данъчен или регистриран одитор, затворът е до шест години, а глобата – до пет хиляди лева.

Строгите наказания ще се налагат в пет случая. Един от тях е ако се обяви осигурителен доход, по-малък от действителния за осигуреното лице. Честа практика е работниците да получават една заплата, а да се осигуряват на минимална работна заплата. Има възможност да се намали наказанието за шефа, ако още по време на първоинстанционния съд внесе дължимата сума заедно с лихвите.

Във внесените от ГЕРБ поправки изрично е посочено, че работниците не носят наказателна отговорност. Те няма да бъдат съдени дори за подбудителство и помагачество. По-рано имаше идеи да се криминализира и съгласието от работника да взема едни пари, а да се подписва във ведомостта под друга сума.

Под ударите на този текст от НК ще попаднат шефове, които не внасят осигуровките на работниците, защото бавят заплатите им.

Фирмите, които бавят заплати, са 1582 според данните на ГИТ. По-голямата част от тях не са превеждали пари на служителите си за не повече от 3 месеца. Източник: http://www.pressadaily.bg

 

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 31/01/2013

 

Национална агенция за приходите
№ 96-00-741 от 07.11.2012 г.

Относно: Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик.

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-741 от 07.11.2012 г., ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването вие сте собственик на еднолично търговско дружество (ЕООД) и негов управител. Имате сключен писмен договор за възлагане управлението на дружеството и определено месечно възнаграждение. Основната дейност на управляваното от вас дружество е извършване на счетоводни услуги, но тъй като не сте назначили лице, което да изпълнява длъжността счетоводител, осъществявате сама тази дейност. Въпросът, който поставяте, е: правилно ли се осигурявате и на двете основания – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице.

Интересувате се още следва ли нотариус, който е регистриран по ЗДДС, да представя писмена декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ при извършване на услуги на юридически лица, при условие че се издава фактура с начислен ДДС на клиента – платец на дохода.
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изразяваме следното становище по поставените въпроси:

Въпрос 1: Правната регламентация на управлението и представителството на търговските дружества с ограничена отговорност, включително едноличните търговски дружества (ЕООД), се съдържа в чл. 135 – 147 от Търговския закон (ТЗ). Съгласно чл. 135, ал. 1 от ТЗ органи на дружеството са общото събрание и управителят (управителите). В ал. 2 на същата разпоредба е посочено, че управителят може да не е съдружник.
Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител (чл. 147, ал. 1 от ТЗ).
Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик (чл. 141, ал. 7 от ТЗ).
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества подлежат на задължително осигуряване за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица” по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО (по основни икономически дейности и квалификационни групи професии) и върху не повече от максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната календарна година (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Управителят на дружеството може да извършва и друг вид трудова дейност в същото, извън задълженията и функциите му на управител (да полага личен труд, за който може да получава или да не получава възнаграждение). В този случай лицето попада в кръга на задължително осигурените по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. като самоосигуряващо се лице.
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО – еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд „Пенсии”), а по тяхно желание и за общо заболяване и майчинство (фонд “Общо заболяване и майчинство”). Те дължат авансово осигурителни вноски изцяло за своя сметка върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). Окончателният размер на месечния им осигурителен доход се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 8 от КСО).
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. В съответствие с цитираната правна норма лицата, които упражняват трудова дейност на различни основания, внасят дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване върху сбора от осигурителните доходи, формирани поотделно за всяка една дейност, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, като следват определения в чл. 6, ал. 10 от КСО ред за внасяне на осигурителните вноски:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Въпрос 2: Правата на задължените лица са регламентирани в чл. 17 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), сред които са: правото да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс, правото на безплатна информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, както и правото да получат информация за здравноосигурителния им статус и осигурителния им доход (чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5, букви „б” и „в” от ДОПК).
От вашето запитване не се установиха основания за ползване на упоменатите в цитираните разпоредби права за вас като задължено лице по смисъла на чл. 14 от ДОПК, тъй като въпросите, които поставяте, засягат друг правен субект. В случай че поставените от вас въпроси са насочени към проучване на становището на приходната администрация и ползването му във връзка с дейността на друго задължено лице, ви уведомяваме, че заинтересованото лице може да получи становище, след като се идентифицира като задължено лице и изложи максимално изчерпателно конкретната фактическа обстановка.
На основание чл. 10, ал. 4 от ДОПК лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено пълномощно (не се изисква нотариална заверка на подписите).

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)
(не се чете)

Posted in ЗДДФЛ, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Право на обезщетение за безработица в България след работа в страна членка на ЕС

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 28/01/2013

4

Въпрос : Близо 2 години работя в стана-членка на ЕС на постоянен трудов договор. В периода на пребиваването ми са плащани всички видове осигуровки и данъци.Налага ми се да се прибера за постоянно в България. Ще имам ли право на обезщетение за безработица от бюрото по труда в България?

Отговор : В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност във връзка с обезщетенията са безработица, се прилагат Регламент № 883/2004 и Изпълнителният Регламент №987/2009. Тези регламенти уреждат набора от осигурителни права, с които разполага всеки гражданин на страна – членка на ЕС или членовете на неговото семейство в хипотезата, при която са живели и/или работили в няколко държави- членки на ЕС, както и процедурата по тяхното реализиране.
Съгласно разпоредбите на Регламент №883/2004, в качеството Ви на лице, осъществявало дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава – членка на ЕС, към Вас се прилага законодателството на тази държава – членка и съответно натоварена с изплащането на Вашето обезщетение за безработица е компетентната институцията в държавата, в която последно сте полагали труд. Т.е. Вие бихте имали право на обезщетения за безработица, ако сте били осигурявани за този риск и отговаряте на изискванията на законодателство в която сте работили за отпускането на тези обезщетения.
При определени условия обезщетенията за безработица могат да бъдат получени и в България, при завръщането Ви тук.
Условията за това са предвидени в чл. 64 от Р 883/04 и чл.55 от Р987/09 и са:
– да сте регистриран като търсещ работа и да сте били на разположение на службите по заетостта в държавата, в която сте работили най-малко четири седмици след като сте станали безработен. Възможно е компетентните служби да ви дадат разрешение за заминаване и преди този срок.
– преди заминаване да информирате съответната служба и да изисквате документ, удостоверяващ, че запазвате правото си на обезщетения (преносим документ U2) и информиращ Ви за срока и обстоятелствата при които можете да запазите това право.
– в седемдневен срок от заминаването трябва да се регистрирате в Дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта в България, като лице, което търси работа, където ще бъдете информиран за задълженията си. В извънредни случаи и този срок може да бъде удължен от компетентните служби или институции. Дори да не успеете да представите съответния документ, българската институция трябва да се обърне към компетентната чуждестранна институция, за да получи необходимата информация,
След като изпълните горепосочените условия, правото Ви на обезщетение ще се запази за срок от три месеца от датата, на която сте престанали да бъдете на разположение на службите по заетостта на държавата – членка, която сте напуснали, като този срок може да бъде удължаван от компетентните служби най-много с три месеца (т.е. общият срок, за който можете да запазите правото си на обезщетение за безработица достига до 6 месеца). Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок. Обезщетенията се определят по същото законодателство от компетентната чуждестранна институция и се отпускат директно на Вас по банковата Ви сметка. / Въпроси и отговори МТСП

Posted in Здравно, Осигуряване, Пенсионно, Трудово | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: