ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

 • Винаги правилни решения !

  www.activeconsult.net
  office@activeconsult.net
  Phone: +359 2 974-33-32
  Mobile: +359 895 10-18-18
  Address: 133 Tzarigradsko shose Blvd., Sofia, Bulgaria

 • Търсене по категория или дума ?

 • Последни публикации:

Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax в 19/06/2013

Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-1245 от 29.04.2013 г. 

Относно: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец

Според изложеното в запитването задълженото лице упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице в качеството на едноличен търговец и съдружник в търговско дружество. Авансовите си осигурителни вноски внася като съдружник в търговското дружество. Във връзка с това поставя въпроса за получените доходи от дейността като ЕТ попълва ли се справката за окончателния размер на осигурителния доход, тъй като в колона 4 на Таблица 1 и Таблица 2 от справката се вписва осигурителният доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице, а в случая същите са внасяни като съдружник в търговското дружество?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 20/2013 г.) и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, обн., ДВ, бр. 21/2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 33/2013 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Същите са самоосигуряващи се лица, тъй като на основание чл. 6, ал. 7 от КСО осигурителните вноски са за тяхна сметка.

Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧ). При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО, а именно касаещи временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, независимо дали лицата са получавали парично обезщетение или не са имали право на такова (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО се дължат авансово, върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си осигурителни вноски на едно от основанията по избор на лицето (чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).
Освен авансови вноски тези лица определят и внасят окончателни осигурителни вноски след определяне на годишния осигурителен доход. Последният се определя като разлика между декларирания в приложенията към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внесени авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО (чл. 6, ал. 8 от КСО).
Съгласно легалната дефиниция на чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващите се лица са физическите лица, длъжни да внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка.

Когато самоосигуряващите се лица се осигуряват като съдружници в ООД, това не променя факта, че те са физически лица. Затова когато подават годишна данъчна декларация за получени доходи, същите следва да попълват и справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Такива са и указанията, дадени и в т. 1 от Таблица 1 и 2 от справката – „тази таблица се попълва само от лицата, получаващи доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които определят годишен осигурителен доход. Тази таблица се попълва и в случаите, в които гореизброените лица упражняват дейности, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък”.
Чрез Справката към годишната данъчна декларация се осъществява механизмът за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. В колона 4 от Таблица 1 и 2 от справката следва да се посочи избраният осигурителен доход, върху който са внасяни авансово осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице, а в съответните колони от 5.1 до 5.5 се посочват получените облагаеми доходи, за всяка дейност поотделно.

В конкретния случай в колона 4 на Таблица 1 и 2 от справката следва да се посочи избрания осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски. На ред 13 на колона 5.1 се пренася облагаемият доход, деклариран в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация. Този доход се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало дейност като ЕТ през календарната година. На ред 13 на колона 5.2 се пренася размерът на облагаемия доход с код 10 от Приложение 1 към годишната данъчна декларация, при положение че като съдружник в ООД е получавало доходи от полагане на личен труд в дружеството, които също следва да се разделят на броя на месеците, през които е полагало личен труд в дружеството. Годишни изравнителни вноски ще следва да се довнесат за фонд „Пенсии”, ако разликата между доходите, посочени на ред 13 на колона 7 – колона 6 е положителна величина.


Директор на дирекция “ОУИ” – Велико Търново: (п)
(не се чете

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: