ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

 • Винаги правилни решения !

  www.activeconsult.net
  office@activeconsult.net
  Phone: +359 2 974-33-32
  Mobile: +359 895 10-18-18
  Address: 133 Tzarigradsko shose Blvd., Sofia, Bulgaria

 • Търсене по категория или дума ?

 • Последни публикации:

Най-важни промени в данъчно-осигурителното законодателство в сила от 01.01.2013 г.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax в 07/01/2013

НАП2
По Кодекса за социално осигуряване
Уеднаквяват се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът или за който се отнасят.Изключение се прави за допълнително начислените трудови възнаграждения (напр. премии за постигнат финансов резултат за месец или тримесечие), които са начислени след 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В този случай осигуровките се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляването. Съответно променени са и сроковете за подаване на декларации 1 и 6.

Отпада задължението за деклариране пред банките, че осигуровките са платени, когато се изплащат трудови възнаграждения или когато се теглят суми за тази цел. Датата на изплащане на трудовите възнаграждения вече не е обвързана с датата на плащане на осигуровките.

Срокът за представяне на болнични листи и сходни документи в ТП на НОИ е 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят или в който са издадени. Изключение се прави, ако документите не са представени на осигурителя през текущия месец.

Докторантите, които досега имаха право да се осигуряват като самоосигуряващи се лица, вече могат да се осигуряват по реда за завършилите студенти след придобиване на образователно-научната степен “доктор”.

По Закона за здравното осигуряване
Уеднаквяват се сроковете за плащане на осигурителните вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Важи забележката при начисляване на допълнителни трудови възнаграждения (направена в коментара на КСО).

Във връзка с годишното изравняване при лицата, неосигурени на друго основание, им се дава възможност да се осигуряват на по-висок доход от минимално определения. За целта, в заварените случаи се подава декларация обр. 7 до 31.01.2013 г., а за новите случаи доходът се декларира в декл. обр. 7, която вече трябва да се подаде до 25-то число на следващия месец.

По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
За регистрираните в Националната агенция за приходите публични задължения, за които не е започнало принудително производство, погасяването ще става от най-ранното задължение (чл. 169, ал. 4). Кои са изключенията? При допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване задължените лица могат да избират, кое задължение погасяват, като за целта подадат декларация преди плащането. Новият ред не важи и за публични задължения, събирани от други органи.

Проверка за дължими публични задължения може да се направи в офисите на НАП или по електронен път. Проверките по електронен път са временно спрени. Ше могат да се правят през следващата седмица, ме увериха от НАП. За проверка по електронен път е необходимо ползването на електронен подпис със съответното упълномощаване или получаване на ПИК от офис на НАП. Заявление за получаване на ПИК се подава лично или с нотариално заверено пълномощно, но може да бъде посочено друго лице, което да получи ПИК.

За публичните задължения, за които срокът на плащане е изтекъл преди 01.01.2008 г., следва да бъдат направени постъпки за тяхното отписване или прихващане. След 01.01.2014 г. неотписаните задължения ще бъдат погасени от най-ранното съгласно новия ред. (§ 46 ЗИДЗДДС)

За неотписаните задължения за здравно осигуряване, независимо от това, че им е изтекъл срокът за плащане, също ще се прилага новия ред, считано от 01.01.2013 г. (при условие, че не е предварително подадена декларация за кой период се плащат здравните осигуровки) (§ 50 ЗИДЗДДС).

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Облагаеми са доходите от лихви по депозитни сметки (срочни депозити) в банки (мл. 13, ал. 1, т. 8, чл. 38, ал. 13 и § 1, т. 58).

Служебните бележки за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения се издават от осигурителя при поискване, но не по-късно от 15 април на следващата година (чл. 45, ал. 8).

За удържаните данъци от платеца на дохода, включително за сумите по граждански договори и наеми, предприятията подават декларация в сроковете за внасяне на съответните данъци (чл. 55-57). Тази разпоредба не се отнася за удръжките по трудови правоотношения (те се декларират с декларация обр. 6).

Новата декларация се подава и за дължимите данъци, отнасящи се за 2012 г., които не са внесени до 31.12.2012 г.

Окончателните данъци по чл. 37 и 38, удържани при източника, се внасят тримесечно с малки изключения. Данъкът по трудови правоотношения се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащането. Данъкът по годишното изравняване се внася до 25.02. Данъкът, удържан по граждански договори и наеми, се внася до края на месеца, следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие не се правят удръжки. (чл. 65)

Когато данъците по чл. 43, 44 и 46 не са удържани при източника, физическото лице-получател прави авансови вноски до края на месеца, следващ тримесечието. За четвърто тримесечие авансови вноски не се правят. (чл. 67)

Годишната справка по чл. 73 се подава в срок до 30 април на следващата година. Специфицирани са доходите, които се описват в справката. При повече от 5 физически лица с изплатени доходи, справката се подава на електронен носител.

По Закона за корпоративното подоходно облагане
При констатиране на грешки от минали години, данъчния финансов резултат за текущата година не се коригира, а се уведомява писмено данъчната администрация за коригиране на данъчния финансов резултат за съответната година (чл. 75, ал. 3).

Освободени от внасяне на авансови вноски за корпоративен данък са данъчнозадължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв. (чл. 83, ал. 2, т. 1), както и новоучредените без преобразуване лица (чл. 83, ал. 2, т. 1).

Има промяна в реда за начисляване и плащане на месечни и тримесечни авансови вноски.
Данъците върху разходите (представителни, социални, експлоатация на превозни средства за управленска дейност) ще се начисляват годишно и ще се плащат по годишна декларация (чл. 205 и следващите).

По Закона за данък върху добавената стойност
Срокът за подаване на регистрационните описи при регистрация по ЗДДС за наличните активи (чл. 74, ал. 2) и за получените услуги (чл. 74, ал. 3) се увеличава от 7 на 45 дни от датата на регистрацията. Във връзка с това има и преходна разпоредба.

Електронната фактура се счита за издадена на датата, на която е предоставена на клиента, така че да може да я получи (чл. 113, ал. 12).

Допуска се издаването на сборни фактури, когато няколко доставки са извършени в рамките на календарния месец (чл. 113, ал. 13).

Електронно издадените фактури (и известия към тях) могат да бъдат предоставени на клиента чрез осигурен достъп до on-line система или да му бъдат изпратени по e-mail. В двата случая трябва да има доказателства, че клиентът е получил и приел документите (чрез потвърждаване в on-line системата или чрез обратен e-mail). Достъп до on-line системата или до входящата и изходяща кореспонденция по e-mail трябва да може да се осигури на проверяващите органи до изтичане на срока за съхранение на документите (примерно 10 години). (чл. 114, ал. 6, 9-11, чл. 122, § 1, т. 65, 66)

Срокът за подаване на справка-декларация и дневниците по ЗДДС, както и за плащане на дължимия данък, остава 14-то число (чл. 89, 125).

В случаите на изгубени или унищожени счетоводни документи (на хартиен или електронен носител, включително провален достъп до on-line система или електронна поща) трябва да бъде уведомена за това приходната администрация под страх от дерегистрация (чл. 176, т. 6).

По Закона за счетоводството
Отпада задължението за превеждане на фактури и известия към тях по смисъла на ЗДДС, които са постъпили в предприятието на чужд език (чл. 3, ал. 2).

По закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 година
Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв. (Когато облагаемият доход за 2011 г. като самоосигуряващо се лице е по-висок от 5400 лв., осигуровките се внасят върху по-висок месечен облагаем доход по прогресивна скала – чл. 8, ал. 1, т. 2.)
Минимален месечен осигурителен доход за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.
Максимален месечен осигурителен доход – 2200 лв.
Дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.
Парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 240 лв.
Минималните осигурителни доходи в зависимост от икономическата дейност на работодателя (избрано), както и съответният процент за фонд “Трудова злополука и професионална болест, са, както следва:
НКИД 62, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,4%
НКИД 47, НКПД 5 – МОД 460, ТЗПБ 0,4%
НКИД 69, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,4%
НКИД 74, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,5%
НКИД 63, НКПД 1 – МОД 867, ТЗПБ 0,4%
НКИД 63, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,4%
Процентите за осигурителните вноски не се променят.

Внасяне на данъци и осигуровки
Данъчните и осигурителни задължения за ДОО и ЗО се внасят по досегашните сметки за събиране на републиканските данъци по вид плащане 11 11 11.
За ТД на НАП Велико Търново тази сметка е BG10IORT80438110000000.
За ТД на НАП Варна, офис Разград, тази сметка е BG66RZBB91558120023502.
Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се внасят по досегашните сметки по вид плащане 58 11 11.
За ТД на НАП Велико Търново тази сметка е BG97IORT80438828000000.
За ТД на НАП Варна, офис Разград, тази сметка е BG18RZBB91558820023508.
Публичните задължения, по които е започнало принудително изпълнение, се заплащат по отделна сметка.
За ТД на НАП Велико Търново тази сметка е BG31IORT80433310020000.

Разместване на работни и почивни дни
2 май (четвъртък) – почивен ден
11 май (събота) – работен ден
14 декември (събота) – работен ден
31 декември (вторник) – почивен ден

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: