ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

 • Винаги правилни решения !

  www.activeconsult.net
  office@activeconsult.net
  Phone: +359 2 974-33-32
  Mobile: +359 895 10-18-18
  Address: 133 Tzarigradsko shose Blvd., Sofia, Bulgaria

 • Търсене по категория или дума ?

 • Последни публикации:

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КСО И НАРЕДБА Н-8 ОТ 2005 Г.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax в 02/11/2012

Относно: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Ц-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, свързани е държавното обществено осигуряване на лицата по чл. 4, ад. 9 от КСО изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1. т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.

С § 6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (ДВ, бр. 58 от 31.07.2012 г.). в сила от 1 август 2012г. са направени следните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО):

Създадена е нова an. 9 на чл. 4, като с разпоредбата се дава право на съпрузите на лицата по чл. 4 ал. 3, т. 1 и 4 от КСО да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени но чл. 4. ал. 1 и/или ад. 3, т. 1,2 и 4, и/или чл. 4а от същия кодекс.

Осигуряването се извършва със съгласието на лицето но чл. 4 ал. 3. т. 1/т. 4 от КСО и при условие, че съпрузите участват в упражняваната трудова дейност. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на лицата – регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители – върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

На основание разпоредбата на чл. 127, an. 1 от КСО, лицата родени след 31 декември 1959 г„ които се осигуряват по реда на чл, 4, ал. 9 от КСО подлежат и на осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд,

С разпоредбата на чл. 4, ал. 9 от кодекса са въведени условията при кумулативното изпълнение, на които съпрузите на посочените лица могат да се осигуряват по свое желание:

■ Да бъдат съпруг/съпруга на лице, упражняващо свободна професия и/или занаятчийска дейност (чл. 4 ал. 3, т. 1 от КСО) или на лице, което е регистриран земеделски производител или тютюнопроизводител (чл. 4 ал. 3, т. 4 от КСО);

* Да не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а от КСО;

* Да участват със съгласието на лицето по чл. 4 ал. 3. т. 1 или т. 4 от КСО в упражняваната от него трудова дейност.

По първото от посочените условия следва да се има предвид че отношенията, основани на брак се уреждат със Семейния кодекс. Именно в този кодекс е регламентирано че само гражданският брак, сключен във формата, предписана от Семейния кодекс (СК). поражда последиците, които законите свързват е брака (чл. 4 от СК). Бракът се смята за сключен с подписването на акта за сключване на граждански брак от встъпващите в брак и от длъжноетното лице по гражданското състояние (чл. 11 от СК). Основанията за прекратяване на брака също се регламентират с чл. 44 от СК, като бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите; с унищожаването на брака; с развод. С прекратяването на брака се прекратява правото на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 9 от КСО.

По отношение на третото условие следва да бъде обърнато внимание, че задължително изискване, за да възникне правото на осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО е за съответния период, съпрузите им (лицето по чл. 4, ал. 3, т. 1 или т. 4 от КСО) да упражняват трудова дейност. Когато лицето по чл. 4, ал. 3. т. 1 или т. 4 от КСО не извършва трудова дейност – съпругът/съпругата му няма основание да се осигурява по реда на чл. 4, ал. 9 от КСО.

С допълнението в чл. 5, ал. 4. т. 2 от кодекса се въвежда задължение за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО да подават декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Предвид допълнението в чл. 8. ал. I от КСО лицата по чл. 4. ад. 9 могат да се осигуряват и чрез осигурителни каси.

Във връзка с посочените промени в КСО от министъра на финансите е издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица. както и от самоосигуряващите се лица (обн. в ДВ. бр. 68 от 4 септември 2012 г.).

С направените допълнения в наредбата от 1 август 2012г. се създава ред за подаване на данните по чл. 5. art. 4. т, 1 и 2 от КСО за съпрузите на лицата по ал. 3, т, 1 и 4 от същия кодекс, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. В този смисъл изменени и допълнени са следните разпоредби на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:

Допълнена е разпоредбата на чл. 2. ал. 2. като за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО е въведено задължение да подават декларация обр. № 6. Съгласно допълнението в чл.
ал. 2, т. 1 същите лица попълват по реда предвиден за самоосигуряващите се лица в декларация обр. № 6 – ЕГН. ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП.
С направените промени в чл. 3, ал. 1, т. 2, б. ,.б” е регламентирано, че декларация обр. JSfe 1 за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО се подава от самоосигуряващите се лица (по чл. 4, ал. 3. т, I или т. 4 от КСО) до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, с което изразяват своето съгласие за осигуряване по реда на чл. 4, ал. 9 от КСО на съп руга/сън ру гата.
С новосъздадената т. 3 в ал. 3 на чл. 3 е регламентирано, че лицата по чл. 4. ал. 9 от КСО подават еднократно декларация обр. № 6 в срок до – 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година. Декларацията може да се коригира от лицата по чл. 4. ал. 9 от КСО до изтичане на срока за подаването й (чл. 3, ал. 5).

Направено е допълнение в § 2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г., като лицата по чл. 4. ал. 9 от КСО се добавят към задължените лица по смисъла на наредбата.
Предвид цитираните промени в Указанията за попълване на декларация обр. № 1 (приложение 1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата) са направени следните изменения и допълнения:
■ Допълнено е изречение четвърто по отношение на срока за подаване на декларацията от самоосигуряващите се лица, за лицата по чл. 4. ал. 9 от КСО – 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

■ В т. 12 е създадена нова позиция 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.

* Допълнена е т. 16.3 тъй като. лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО следва да попълват тази точка когато ползват права, свързани с осигуряването им за майчинство.

Направени са следните изменения и допълнения в Указанията за попълване на декларация обр. № 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от наредбата):
■ Със създаденото изречение шесто в указанието е възпроизведена разпоредбата на чл.З, ал. 3. т. 3 от наредбата.

■ Изрично се посочват полетата на декларацията, които лицата по чл. 4. ал. 9 от КСО попълват за. да декларират осигурителните вноски за държавмо обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване за тяхна сметка.

■ Лицата но чл. 4. ал. 9 от КСО, както самоосигуряващите се лица. в декларация обр. № 6, която подават еднократно, попълват за месец-число 13 и предходната календарна година, не се попълва полето на т. 18 – Дата на изплащане/начисляване.

Пример:

Регистриран земеделски производител е сключил граждански брак на 1 август 2012г. Със съгласието на земеделския производител съпругата му участва в упражняваната от него трудова дейност и не е осигурена по реда на КСО, От 1 октомври 2012г. по свое желание и за своя сметка тя се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство. Осигурителните вноски се определят върху осигурителен доход в размер на 240 лв. и се’ внасят по сметката на съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН на съпругата. След внасянето на осигурителните вноски за сметка на съпругата, регистрираният земеделски производител подава декларация обр. № 1 в срок не по-късно 20 ноември 2012г., като по този начин в съответствие с чл. 4, ал. 9 от КСО изразява съгласието, че
съпругата му участва в упражняваната от него трудова дейност и се осигурява по посочения ред, В декларация обр. №1 земеделският производител попълва БИК по регистър БУЛСТАТ в г, 4 и ЕГН на съпругата в т. 5.

В декларацията, подадена за първият месец в осигуряване се посочва ден от който осигуряването е възникнало в полето на т. 14 (в примера 1 от м. октомври). Когато съпругата прекрати/прекъсне осигуряването си, това обстоятелство се отразява в полето на т. 15 от декларацията.

До 30 април 201 Зг. съпругата на регистрирания земеделски производител следвала подаде еднократно декларация обр. № 6.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

НАЦИОНАЛHATА АГ ЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: