ACTIVE CONSULT Ltd. – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

Архив за категорията 'Здравно'

Право на обезщетение за безработица в България след работа в страна членка на ЕС

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 28/01/2013

4

Въпрос : Близо 2 години работя в стана-членка на ЕС на постоянен трудов договор. В периода на пребиваването ми са плащани всички видове осигуровки и данъци.Налага ми се да се прибера за постоянно в България. Ще имам ли право на обезщетение за безработица от бюрото по труда в България?

Отговор : В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност във връзка с обезщетенията са безработица, се прилагат Регламент № 883/2004 и Изпълнителният Регламент №987/2009. Тези регламенти уреждат набора от осигурителни права, с които разполага всеки гражданин на страна – членка на ЕС или членовете на неговото семейство в хипотезата, при която са живели и/или работили в няколко държави- членки на ЕС, както и процедурата по тяхното реализиране.
Съгласно разпоредбите на Регламент №883/2004, в качеството Ви на лице, осъществявало дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава – членка на ЕС, към Вас се прилага законодателството на тази държава – членка и съответно натоварена с изплащането на Вашето обезщетение за безработица е компетентната институцията в държавата, в която последно сте полагали труд. Т.е. Вие бихте имали право на обезщетения за безработица, ако сте били осигурявани за този риск и отговаряте на изискванията на законодателство в която сте работили за отпускането на тези обезщетения.
При определени условия обезщетенията за безработица могат да бъдат получени и в България, при завръщането Ви тук.
Условията за това са предвидени в чл. 64 от Р 883/04 и чл.55 от Р987/09 и са:
- да сте регистриран като търсещ работа и да сте били на разположение на службите по заетостта в държавата, в която сте работили най-малко четири седмици след като сте станали безработен. Възможно е компетентните служби да ви дадат разрешение за заминаване и преди този срок.
- преди заминаване да информирате съответната служба и да изисквате документ, удостоверяващ, че запазвате правото си на обезщетения (преносим документ U2) и информиращ Ви за срока и обстоятелствата при които можете да запазите това право.
- в седемдневен срок от заминаването трябва да се регистрирате в Дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта в България, като лице, което търси работа, където ще бъдете информиран за задълженията си. В извънредни случаи и този срок може да бъде удължен от компетентните служби или институции. Дори да не успеете да представите съответния документ, българската институция трябва да се обърне към компетентната чуждестранна институция, за да получи необходимата информация,
След като изпълните горепосочените условия, правото Ви на обезщетение ще се запази за срок от три месеца от датата, на която сте престанали да бъдете на разположение на службите по заетостта на държавата – членка, която сте напуснали, като този срок може да бъде удължаван от компетентните служби най-много с три месеца (т.е. общият срок, за който можете да запазите правото си на обезщетение за безработица достига до 6 месеца). Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок. Обезщетенията се определят по същото законодателство от компетентната чуждестранна институция и се отпускат директно на Вас по банковата Ви сметка. / Въпроси и отговори МТСП

Публикувано в Здравно, Осигуряване, Пенсионно, Трудово | Leave a Comment »

Служебна бележка по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и „Сметка за изплатени суми“

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 27/01/2013

НАП2

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Отговори на най-често задавани въпроси за новости при плащане на данъци и осигурителни вноски от началото на 2013 г.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 24/01/2013

safe_image.php
От 2013 г. плащанията за данъци и осигурителни вноски се извършват по една банкова сметка, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) по друга, а сумите платени в производство по принудително изпълнение (задължения, за които има образувано изпълнително дело) по набирателна сметка на НАП. Въвеждането на единната сметка значително облекчава административната тежест и разходите на клиентите, свързани с банковите такси за преводи към бюджета. По данни на НАП близо 50 млн. лв. средногодишно ще бъдат спестени на бизнеса и гражданите заради намаления брой платежни нареждания, необходими за плащане към бюджета. Друг положителен резултат от проекта за единна сметка е намаляването на лихвата за просрочени осигурителни плащания и изравняването й с тази за неплатени в срок данъци – ОЛП плюс 10 пункта. Проектът е съпътстван и от промени в сроковете за подаване на осигурителните декларации, респ. за внасяне на осигурителните вноски – след промените внасянето на вноските ще се извършва до 25 число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Значителни промени настъпват и в механизма на деклариране на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Основната разлика спрямо досегашния ред за погасяване на публични вземания, установявани и събирани от НАП е, че постъпилите плащания след началото на 2013 г. ще се обвързват автоматично с вписаните в данъчно-осигурителната сметка на лицето задължения по реда на тяхното възникване, а всяко плащане се насочва към първото по време на възникване задължение.

Важна стъпка за осъществяването на проекта за единната сметка е възможността клиентите на НАП да следят информацията в данъчно-осигурителните си сметки. От 10.12.2012 г. бе въведена в експлоатация електронна услуга „Справка за задълженията”, която позволява на задължените лица онлайн достъп чрез персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис до информация за дължимите и платени суми.

Нови декларации

Във връзка с единната сметка са въведени нови декларации, както и са направени промени в съществуващите декларации, както следва:

 

Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци – подава се за авансовите данъци по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ; окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ и за данъците при източника по реда на чл. 194 и 195 от ЗКПО. Декларацията се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г. – с тази декларация се декларират и дължимите авансови вноски за корпоративен данък за 2013 г.
Декларация по чл. 88 за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски – чрез тази декларация се правят промени (увеличение или намаление) на вече декларираните с Годишната декларация по чл. 92 от ЗКПО авансови вноски. Тази декларация се подава и от новоучредени в резултат на преобразуване дружества, които правят тримесечни авансови вноски. При деклариране на промени на авансовите вноски няма срок за подаване на декларацията, но промените (увеличението или намалението) се ползват едва след подаването. При първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредени дружества в случаите на преобразуване, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска.

Основната разлика спрямо досегашния ред за погасяване на публични вземания е, че постъпилите плащания след началото на 2013 г. ще се обвързват автоматично с вписаните в данъчно-осигурителната сметка на лицето задължения по реда на тяхното възникване, т.е платците загубват възможността да посочват кое свое задължение погасяват, а тяхното плащане се насочва към първото по време на възникване задължение. Съществуват и някои изключения от този принцип.

Определените с ревизионен акт допълнително установени задължения не участват в механизма на единната сметка преди съответният акт да влезе в сила.
За самоосигуряващите се лица е запазена възможността да подадат заявление, в което да поискат наредената сума да бъде отнесена към задълженията за здравноосигурителни вноски, дори да имат дългове с по-ранен падеж. Заявлението трябва да се подаде в офиса на НАП по постоянен адрес преди плащането.
Важна стъпка за осъществяването на проекта за единната сметка е възможността клиентите на НАП да следят информацията в данъчно-осигурителните си сметки. От 10.12.2012 г. бе въведена в експлоатация електронна услуга „Справка за задълженията”, която позволява на задължените лица онлайн достъп чрез персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис до информация за дължимите и платени суми.

Друг важен момент в този проект е възможността лицата, които имат погасени по давност задължения, тоест такива отпреди 01.01.2008 г. да подадат писмено възражение в офисите на НАП. Следва да се отбележи, че срокът за възразяване за изтекла давност ще тече през календарната 2013 г. След края на 2013 г. задълженията на лицата, които не са подали изрично възражение за изтекла давност ще бъдат присъединени към механизма на единната сметка, тоест постъпващите плащания от лицата ще бъдат насочвани за погасяване на задължения, включително такива, за които давността е изтекла.

Отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с единната сметка:

Какво се попълва и какво не се попълва в платежното нареждане за плащане към бюджета през 2013 г.

Образецът на платежното нареждане за плащане към бюджета не е променян заради единната сметка. Всички реквизити в него са същите като през 2012 г. От началото на настоящата година обаче не се попълват полетата: период за който се отнася плащането, основание за плащане. В полето за код за вид плащане се вписва код 11 11 11, в случаите на плащане на данъци, вноски за държавното обществено осигуряване и здравни вноски и код 58 11 11 при плащане на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Вижте списък с банковите сметки на НАП и примерни образци на платежни нареждания.

Задълженията по издадени от НАП, но невлезли в сила ревизионни актове ще участват ли в механизма на единната сметка?

Не. Само задължения по ревизионни актове, които са окончателни, тоест влезли в сила ще участват в механизма на разпределение на сумите чрез единната сметка. Ако един акт на НАП е в процедура по административно или съдебно обжалване, тоест не е влязал в сила, задълженията по него няма да бъдат въведени в системата като изискуеми, тоест няма риск плащания на други публични задължения да бъдат насочени към погасяване на задължения по невлезли в сила ревизионни актове. Ако лицето, срещу което е издаден ревизионният акт желае да плати определената в него сума независимо от това, че актът не е влязал в сила, преди плащането трябва да подаде в НАП заявление.

Могат ли работниците да загубят осигурителни права за дългове на работодателя си?

Не. Дори плащанията на работодателя да бъдат насочени за погасяване на други дългове, включително за данъци, осигурителните права на работниците няма да бъдат нарушени. Това е така, защото според осигурителното законодателство е достатъчно работодателят да е подал информация в НАП за работника и дължимите осигурителни вноски, без да е задължително те да са внесени. В такива ситуации НАП може да насочи принудително изпълнение, срещу работодателя, но без негативни последици на работника. По отношение на самоосигуряващите се лица обаче е валидно правилото, че те ползват осигурителни права (например обезщетения за болнични, майчинство и др. под.) само при положение, че дължимите от тях осигурителни вноски са внесени.

Ще загубят ли здравни права самоосигуряващите се, ако имат неплатени стари задължения и внесат здравни вноски?

За да избегнат автоматичното погасяване на стари задължения, осигуряващите се за здраве за своя сметка могат да подадат заявление преди плащането. С подаването на това заявление, плащанията ще бъдат насочени към погасяване на задълженията за здравни вноски, независимо от това дали има стари дългове. Заявлението се подава толкова пъти, колкото са и плащанията на здравноосигурителни вноски. Ако документът не бъде подаден преди паричния превод, плащанията ще погасяват най-старите задължения.

Как се процедира при погасени по давност задължения?

Според последните промени в закона задълженията отпреди 1.01.2008 г., за които е изтекла погасителната давност, не могат да бъдат служебно отписани от НАП, а се налага подаването на писмено заявление за изтекла давноск до края на календарната 2013 г. Заявлението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.

Как се проследяват задълженията и плащанията?

Проверка на задълженията си гражданите и фирмите могат да направят чрез електронната услуга на НАП „Справка за задължения”. За да направят тази справка, обаче те трябва да притежават или електронен подпис или персонален идентификационен код.

Как да получа персонален идентификационен код (ПИК)?

Издаването на ПИК става след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се подадете във всеки офис на НАП, но получаването е само в офиса по постоянен адрес за физически лица или по регистрация за юридически лица.

ПИК се получава веднага, ако подавате заявление в офиса на НАП по постоянния си адрес или адрес на управление за юридически лица. Ако сте подали заявление в друга структура на НАП, срокът в който можете да получите своя ПИК е 7-дневен.

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

НОИ вече ще може да прибира цялото обезщетение за безработица !

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 17/01/2013

NOI

НОИ вече ще може да прибира цялото обезщетение за безработица на хората, които имат дългове към държавното обществено осигуряване от недобросъвестно получени суми. Такава промяна в наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е гласувал надзорът на института. Досега той можеше да прибира 1/6 от това обезщетение, но това ограничение пада. Не е ясно как подобен текст кореспондира с други закони, които при принудително изпълнение гарантират неприкосновени доход от възнаграждения, обезщетения и пенсии. НОИ обаче по принцип има повече права чрез Кодекса за социално осигуряване, който позволява на осигурителния институт да покрива дългове от едни обезщетения чрез други плащания.Източник: Сега

Публикувано в Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 15/01/2013

НАП2
Изпълнителният директор на НАП издаде Становище 20-00-12/11.01.2013 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, реда и начина за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Най-важни промени в данъчно-осигурителното законодателство в сила от 01.01.2013 г.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 07/01/2013

НАП2
По Кодекса за социално осигуряване
Уеднаквяват се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът или за който се отнасят.Изключение се прави за допълнително начислените трудови възнаграждения (напр. премии за постигнат финансов резултат за месец или тримесечие), които са начислени след 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В този случай осигуровките се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляването. Съответно променени са и сроковете за подаване на декларации 1 и 6.

Отпада задължението за деклариране пред банките, че осигуровките са платени, когато се изплащат трудови възнаграждения или когато се теглят суми за тази цел. Датата на изплащане на трудовите възнаграждения вече не е обвързана с датата на плащане на осигуровките.

Срокът за представяне на болнични листи и сходни документи в ТП на НОИ е 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят или в който са издадени. Изключение се прави, ако документите не са представени на осигурителя през текущия месец.

Докторантите, които досега имаха право да се осигуряват като самоосигуряващи се лица, вече могат да се осигуряват по реда за завършилите студенти след придобиване на образователно-научната степен “доктор”.

По Закона за здравното осигуряване
Уеднаквяват се сроковете за плащане на осигурителните вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Важи забележката при начисляване на допълнителни трудови възнаграждения (направена в коментара на КСО).

Във връзка с годишното изравняване при лицата, неосигурени на друго основание, им се дава възможност да се осигуряват на по-висок доход от минимално определения. За целта, в заварените случаи се подава декларация обр. 7 до 31.01.2013 г., а за новите случаи доходът се декларира в декл. обр. 7, която вече трябва да се подаде до 25-то число на следващия месец.

По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
За регистрираните в Националната агенция за приходите публични задължения, за които не е започнало принудително производство, погасяването ще става от най-ранното задължение (чл. 169, ал. 4). Кои са изключенията? При допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване задължените лица могат да избират, кое задължение погасяват, като за целта подадат декларация преди плащането. Новият ред не важи и за публични задължения, събирани от други органи.

Проверка за дължими публични задължения може да се направи в офисите на НАП или по електронен път. Проверките по електронен път са временно спрени. Ше могат да се правят през следващата седмица, ме увериха от НАП. За проверка по електронен път е необходимо ползването на електронен подпис със съответното упълномощаване или получаване на ПИК от офис на НАП. Заявление за получаване на ПИК се подава лично или с нотариално заверено пълномощно, но може да бъде посочено друго лице, което да получи ПИК.

За публичните задължения, за които срокът на плащане е изтекъл преди 01.01.2008 г., следва да бъдат направени постъпки за тяхното отписване или прихващане. След 01.01.2014 г. неотписаните задължения ще бъдат погасени от най-ранното съгласно новия ред. (§ 46 ЗИДЗДДС)

За неотписаните задължения за здравно осигуряване, независимо от това, че им е изтекъл срокът за плащане, също ще се прилага новия ред, считано от 01.01.2013 г. (при условие, че не е предварително подадена декларация за кой период се плащат здравните осигуровки) (§ 50 ЗИДЗДДС).

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Облагаеми са доходите от лихви по депозитни сметки (срочни депозити) в банки (мл. 13, ал. 1, т. 8, чл. 38, ал. 13 и § 1, т. 58).

Служебните бележки за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения се издават от осигурителя при поискване, но не по-късно от 15 април на следващата година (чл. 45, ал. 8).

За удържаните данъци от платеца на дохода, включително за сумите по граждански договори и наеми, предприятията подават декларация в сроковете за внасяне на съответните данъци (чл. 55-57). Тази разпоредба не се отнася за удръжките по трудови правоотношения (те се декларират с декларация обр. 6).

Новата декларация се подава и за дължимите данъци, отнасящи се за 2012 г., които не са внесени до 31.12.2012 г.

Окончателните данъци по чл. 37 и 38, удържани при източника, се внасят тримесечно с малки изключения. Данъкът по трудови правоотношения се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащането. Данъкът по годишното изравняване се внася до 25.02. Данъкът, удържан по граждански договори и наеми, се внася до края на месеца, следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие не се правят удръжки. (чл. 65)

Когато данъците по чл. 43, 44 и 46 не са удържани при източника, физическото лице-получател прави авансови вноски до края на месеца, следващ тримесечието. За четвърто тримесечие авансови вноски не се правят. (чл. 67)

Годишната справка по чл. 73 се подава в срок до 30 април на следващата година. Специфицирани са доходите, които се описват в справката. При повече от 5 физически лица с изплатени доходи, справката се подава на електронен носител.

По Закона за корпоративното подоходно облагане
При констатиране на грешки от минали години, данъчния финансов резултат за текущата година не се коригира, а се уведомява писмено данъчната администрация за коригиране на данъчния финансов резултат за съответната година (чл. 75, ал. 3).

Освободени от внасяне на авансови вноски за корпоративен данък са данъчнозадължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв. (чл. 83, ал. 2, т. 1), както и новоучредените без преобразуване лица (чл. 83, ал. 2, т. 1).

Има промяна в реда за начисляване и плащане на месечни и тримесечни авансови вноски.
Данъците върху разходите (представителни, социални, експлоатация на превозни средства за управленска дейност) ще се начисляват годишно и ще се плащат по годишна декларация (чл. 205 и следващите).

По Закона за данък върху добавената стойност
Срокът за подаване на регистрационните описи при регистрация по ЗДДС за наличните активи (чл. 74, ал. 2) и за получените услуги (чл. 74, ал. 3) се увеличава от 7 на 45 дни от датата на регистрацията. Във връзка с това има и преходна разпоредба.

Електронната фактура се счита за издадена на датата, на която е предоставена на клиента, така че да може да я получи (чл. 113, ал. 12).

Допуска се издаването на сборни фактури, когато няколко доставки са извършени в рамките на календарния месец (чл. 113, ал. 13).

Електронно издадените фактури (и известия към тях) могат да бъдат предоставени на клиента чрез осигурен достъп до on-line система или да му бъдат изпратени по e-mail. В двата случая трябва да има доказателства, че клиентът е получил и приел документите (чрез потвърждаване в on-line системата или чрез обратен e-mail). Достъп до on-line системата или до входящата и изходяща кореспонденция по e-mail трябва да може да се осигури на проверяващите органи до изтичане на срока за съхранение на документите (примерно 10 години). (чл. 114, ал. 6, 9-11, чл. 122, § 1, т. 65, 66)

Срокът за подаване на справка-декларация и дневниците по ЗДДС, както и за плащане на дължимия данък, остава 14-то число (чл. 89, 125).

В случаите на изгубени или унищожени счетоводни документи (на хартиен или електронен носител, включително провален достъп до on-line система или електронна поща) трябва да бъде уведомена за това приходната администрация под страх от дерегистрация (чл. 176, т. 6).

По Закона за счетоводството
Отпада задължението за превеждане на фактури и известия към тях по смисъла на ЗДДС, които са постъпили в предприятието на чужд език (чл. 3, ал. 2).

По закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 година
Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв. (Когато облагаемият доход за 2011 г. като самоосигуряващо се лице е по-висок от 5400 лв., осигуровките се внасят върху по-висок месечен облагаем доход по прогресивна скала – чл. 8, ал. 1, т. 2.)
Минимален месечен осигурителен доход за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.
Максимален месечен осигурителен доход – 2200 лв.
Дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.
Парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 240 лв.
Минималните осигурителни доходи в зависимост от икономическата дейност на работодателя (избрано), както и съответният процент за фонд “Трудова злополука и професионална болест, са, както следва:
НКИД 62, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,4%
НКИД 47, НКПД 5 – МОД 460, ТЗПБ 0,4%
НКИД 69, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,4%
НКИД 74, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,5%
НКИД 63, НКПД 1 – МОД 867, ТЗПБ 0,4%
НКИД 63, НКПД 2 – МОД 564, ТЗПБ 0,4%
Процентите за осигурителните вноски не се променят.

Внасяне на данъци и осигуровки
Данъчните и осигурителни задължения за ДОО и ЗО се внасят по досегашните сметки за събиране на републиканските данъци по вид плащане 11 11 11.
За ТД на НАП Велико Търново тази сметка е BG10IORT80438110000000.
За ТД на НАП Варна, офис Разград, тази сметка е BG66RZBB91558120023502.
Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се внасят по досегашните сметки по вид плащане 58 11 11.
За ТД на НАП Велико Търново тази сметка е BG97IORT80438828000000.
За ТД на НАП Варна, офис Разград, тази сметка е BG18RZBB91558820023508.
Публичните задължения, по които е започнало принудително изпълнение, се заплащат по отделна сметка.
За ТД на НАП Велико Търново тази сметка е BG31IORT80433310020000.

Разместване на работни и почивни дни
2 май (четвъртък) – почивен ден
11 май (събота) – работен ден
14 декември (събота) – работен ден
31 декември (вторник) – почивен ден

Публикувано в Данъци, Данъчна практика, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Спират измами с осигуровки

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 07/01/2013

NOI

Прекратяват практиката бъдещи майки да се водят фиктивно на работа

Спират източването на пари от фондовете на НОИ с нова мярка срещу фирмите фантоми. От 2013 г. компаниите вече трябва да подават заедно двете декларации за осигурените лица и вноските, които са дължими – образец 1 и 6. Това трябва да става до 25-о число на месеца, гласят последните промени в данъчните закони. До 25-о число на месеца трябва да се внесат в хазната и самите осигуровки на работниците, както и данъкът върху дохода им. Досега нямаше фиксиран срок за подаване на двете декларации образец 1 и 6. Те можеше да се подават в различни дни от месеца.

Първо се подаваше декларацията образец 1, в която се посочваха осигурените лица в предприятието и техният доход. По-късно през месеца работодателят трябваше да подаде и втората декларация образец 6, в която се посочват задължителните осигурителни вноски, които той прави за всяко едно осигурено лице.

Този режим провокира измами, продължили с години, при които недобросъвестни работодатели, подаваха само първата декларация, без да внасят осигуровки. По силата на нашето законодателство въпреки че не са преведени осигуровките, работниците, посочени в декларация образец 1, не губят правата си за пенсия, болнични, майчинство и безработица и без проблем могат да получат обезщетение в случай на някой от тези рискове.

Това създаде феномена „кухи фирми“ без никаква дейност, в които фиктивно се назначават работници, за да може да ползват обезщетения за майчинство или болнични. Има случаи дори на недобросъвестни „работодатели“, които използват лични данни на служителите си, откриват сметки на тяхно име, на които получават обезщетения от фалшиви болнични.

Схемата работи и при „наемане“ на бременни жени, които излизат в майчинство с максималния осигурителен доход. Майките получават 90% заплатата преди раждането, но част от парите се прибират от техни мними работодатели. Измами бяха засечени и с фиктивни съкращения, при които работниците едновременно получават обезщетения от фонд „Безработица“ и заплати под масата.
За проблема с кухите фирми от НОИ алармираха още преди две години. Тогава приходната агенция, която събира осигуровките, съкрати срока за корекции със задна дата в част от декларациите, които подава бизнесът. Това обаче не спря напълно измамите. Сега с въвеждането на едновременно деклариране на осигурените лица и дължимите осигуровки се очаква да се реши проблемът с фиктивните работници. „С едновременното подаване на декларации образец 1 и 6 ще можем без проблем да събираме вноските по принудителния ред, ако се наложи“, обясниха от НАП.

Публикувано в Данъци, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Осигуровки и данъци за 2013 (таблица)

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 05/01/2013

untitled

Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2013 г.

Банкови сметки на НАП от 01.01.2013 г.

Минимална работна заплата – 310 лв.

Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.

Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и ал.2 – 240 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:

  • до 5400 лв. – 420 лв.;
  • от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
  • от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  • над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв.

За 2013 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС.

Остава постоянна норма периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж се дължи здравна осигуровка върху 210 лв.

За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 420 лв.

За лица, работещи по граждански договор, авансов данък върху доходите се дължи върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Авансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Данък върху доходите 2013 г. – 10%

Данъчно облекчение за трудоустроени от общата годишна данъчна основа – намаление на данъчната основа с 7920 лв. годишно.

Данъчно облекчение за трудоустроени по трудови правооношения – месечно намаление на данъчната основа с 660 лв.

Необходимо присъщи разходи:

  • за доходи от наеми – 10%
  • за граждански договори – 25%
  • за авторски хонорари – 40%
  • за регистрирани земеделски производители – 60%

Здравно осигуряване за лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет – 8% върху 420 лв

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Нови и променение документи на НАП за 2013 година.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 03/01/2013

safe_image.php

Нови документи

Променени документи

Новини

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

Новите декларации от НАП за 2013 година

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax на 03/01/2013

НАП2

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Здравно, Осигуряване, Пенсионно | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: